Algemene voorwaarden Grilled

🇬🇧 Would you prefer the general terms and conditions in English? Then click here.


Grilled (hierna: Grilled) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51337312 en is gevestigd aan Steijnlaan 16 (1217 JS) te Hilversum.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Grilled.
 3. Diensten: de Diensten die Grilled aanbiedt zijn zoekmachine optimalisatie (SEO), content marketing en linkbuilding, (front-end) website ontwikkeling, (web/ux) design alsmede marketingdiensten zoals social media marketing en search engine advertising (SEA).
 4. Dienstverlener: J. Veldmeijer h.o.d.n. Grilled, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Grilled.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dat Grilled heeft aangesteld, projecten aan Grilled heeft verleend voor Diensten die door Grilled worden uitgevoerd, of waaraan Grilled een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst:elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Grilled, alsmede voorstellen van Grilled voor Diensten die door Grilled aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Grilled waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Grilled, elke Overeenkomst tussen Grilled en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Grilled wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Grilled aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Grilled is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Grilled uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Grilled vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 11. In het geval Grilled niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Grilled gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 2. Grilled is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Grilled het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Grilled gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Grilled niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Grilled zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Grilled niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Grilled heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Grilled te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. De Overeenkomst kan tevens mondeling tot stand komen. Grilled zal deze aanvaarding schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen.
 3. Grilled is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met Grilled wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Grilled wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Grilled is verbonden.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Grilled een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de opdrachtbevestiging.
 2. Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geval van een voortijdige beeindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever aan Grilled de resterende uren dan wel de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten voor het uitvoeren van de Overeenkomst verschuldigd.
 3. Na één jaar is de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd, of voor een bepaalde tijd van 12 maanden of langer is aangegaan maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Grilled de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode.
 5. Zowel Opdrachtgever als Grilled kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 6. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Grilled ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 7. Zowel Opdrachtgever als Grilled kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Grilled nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 8. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Grilled zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is Grilled niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Grilled, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Grilled is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Grilled op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 5. Indien sprake is van wijzigingen, kan Grilled de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Website. Nimmer is Grilled gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 7. Zowel Opdrachtgever als Grilled kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Grilled de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 8. Grilled is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 9. Indien Grilled op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Grilled conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 10. Grilled is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 11. Grilled heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart Grilled uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
 12. Grilled zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Grilled Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Grilled Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Grilled is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is Grilled gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
 13. De Opdrachtgever vrijwaart Grilled voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Grilled toerekenbaar is. Indien Grilled uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Grilled zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Grilled, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Grilled en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Grilled verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Grilled niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Grilled is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Grilled verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Grilled voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Grilled kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Grilled gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Grilled.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Grilled te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de server, website, plugins en (externe) tracking scripts up-to-date worden gehouden, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart Grilled voor eventuele gevolgen die kunnen ontstaan indien Opdrachtgever het voorgaande nalaat.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de Website, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 – Ontwikkelen van designs

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Grilled kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:
 • Fase I: conceptontwikkeling. Na goedkeuring van de offerte zullen partijen met elkaar in overleg treden om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Grilled stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 • Fase II: visualisatie. Na de conceptontwikkeling zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Grilled zal een maximaal 3 schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt maximaal 3 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uit design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever.
 • Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 1 aanpassingsronde, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Grilled bepaald, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 • Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Grilled nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.
 • Fase V: afronding. Na afronding van het project kan er teruggeblikt worden op het design door middel van een klantenbeoordeling. Het staat Opdrachtgever vrij dit niet te doen.
 1. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Grilled en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Grilled wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 9 – Ontwikkeling Website en/of Plug-ins

 1. Grilled kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Grilled de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website en/of Plug-in (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website en/of Plug-in schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Bij het ontwikkelen van de Website wordt te allen tijde rekening gehouden met de laadtijd. Indien Opdrachtgever afbeeldingen, content, scripts, plug-ins of andere functionaliteiten aan de Website toevoegt, kan dit van invloed zijn op de laadtijd.
 5. Grilled is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
 6. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
 7. De door Grilled ontwikkelde Website en/of Plug-in is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 8. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Grilled. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Grilled, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Grilled zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 30 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Grilled, tenzij anders overeengekomen.
 9. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Grilled verplicht om door Grilled verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Grilled wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Grilled gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 11. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Grilled of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Grilled recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Grilled aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Grilled bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Grilled  gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Grilled spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Grilled.
 4. Grilled spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 5. Grilled heeft het recht om alle door haar ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar  het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde design bij Opdrachtgever. Grilled zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Grilled gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 – Garanties

 1. Grilled voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Grilled in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Grilled gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Grilled gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Grilled staat er niet voor in dat de Website en/of Plug-in zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Grilled spant zich in om fouten in de Website  c.q. Plug-in binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Website en/of Plug-in wat door Grilled zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Grilled is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Grilled ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘AS IS’.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Grilled te melden op een wijze dat Grilled in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Grilled een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 7. Enige door Grilled opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Grilled.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van Grilled is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Grilled opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Grilled. Grilled is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Grilled is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Grilled naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Grilled verstrekte inlichtingen.
 10. Grilled is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 11. Aansprakelijkheid van Grilled voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Grilled is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Grilled die zonder uitdrukkelijke toestemming van Grilled heeft plaatsgevonden.
 12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Grilled niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 14. Grilled staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 13 – Gebruik Website

Grilled stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.

Artikel 14 – Social media beheer

 1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Grilled de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat Grilled dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Grilled , tenzij anders overeengekomen.
 2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Grilled plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. Grilled zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Grilled, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Grilled het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Grilled. Grilled zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 4. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. Grilled staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Grilled zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen.
 5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Grilled haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.
 6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Grilled, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
 7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.
 8. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 9. Voor de uitvoering van Social media beheer is Grilled te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.
 10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Grilled te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Grilled zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Grilled.

Artikel 15   Aanleveren van de Content

 1. Indien Opdrachtgever Content, in de breedste zin van het woord, aan Grilled aanbiedt, dient dit tijdig en conform de door Grilled verstrekte instructies te geschieden.
 2. Opdrachtgever garandeert dat dit steeds voldoet aan de door Grilled gestelde eisen. Een ontvangstbevestiging van de Content is nimmer aan te merken als een bevestiging dat een voldoende of juiste hoeveelheid content is ontvangen.
 3. Grilled is niet gehouden de van Opdrachtgever te ontvangen Content te onderzoeken op geschiktheid van de bewerking, fouten en afwijkingen voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening. De Opdrachtgever is eindverantwoordelijke voor het controleren van de Content. Ten behoeve van het ontwerpen en ontwikkelen van de Content dient de Opdrachtgever alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren.
 4. Het creëren van Content is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of ontwerp zoals door Grilled kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Grilled hanteert. Grilled heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Artikel 16 – Specifieke bepalingen aangaande SEO en SEA

 1. Grilled garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van social media online marketing diensten, SEO en Linkbuilding. Grilled past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Grilled hierover toezeggingen doen doch zal Grilled zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.
 2. Indien overeengekomen, beheert Grilled teksten, afbeeldingen en links op de Website van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Grilled toegang te geven tot het CMS-systeem.
 3. In het kader van Linkbuilding verkrijgt Grilled backlinks van andere websites en blogs teneinde linkpopulariteit te generen. Tevens maakt Grilled plaatsings- en aanmeldingsrapporten.
 4. Indien Grilled ten behoeve van Opdrachtgever een SEO, SEA en/of Linkbuilding opzet, wordt het budget voor de SEO, SEA en/of Linkbuilding door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.
 5. Grilled kan zelf SEO en/of SEA teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Grilled hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO, SEA en/of Linkbuilding diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO, SEA en/of Linkbuilding diensten door Grilled is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Grilled gehanteerde aanpak en de door Grilled opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Grilled te maken.
 6. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.
 7. De Opdrachtgever verleent aan Grilled voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google Ads en Microsoft Ads. Onder ‘SEO-werkzaamheden” wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de (technische) structuur van de website(s) van Opdrachtgever en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden (ook wel “link building” of “authority building” genoemd).
 8. De Opdrachtgever verleent aan Grilled een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Grilled noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan Grilled.
 9. Grilled zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van Grilled over de mogelijke resultaten van SEO werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door Grilled aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van Opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.
 10. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Grilled, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. Grilled kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever.
 11. Grilled verplicht zich te houden de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. Grilled is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 17 – Specifieke bepalingen aangaande digitale analytics en conversie-optimalisatie

 1. Grilled zal zich tot het uiterste inspannen om de datakwaliteit en -integriteit met betrekking tot de gegevens die worden verzameld op de website(s) van de Opdrachtgever te waarborgen. De Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tools waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet gebaseerd op adviezen die door Grilled zijn verstrekt.
 2. De analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Grilled aan de Opdrachtgever vinden plaats volgens de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die aan de samenwerking ten grondslag ligt. Indien er geen rapportagemethode is gespecificeerd, zal de rapportage plaatsvinden in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap, met een frequentie van minimaal één keer per maand. Als er geen afspraak is gemaakt over het rapportagemedium, bepaalt de Opdrachtnemer welk medium wordt gebruikt.
 3. De analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Grilled aan de Opdrachtgever worden uitgevoerd op basis van de software en/of tools die door de Opdrachtgever worden gebruikt voor webanalyse. De definities voor metrieken of Key Performance Indicators (KPI’s) zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tools zijn hierbij leidend. Met de term “unieke bezoeker” wordt een unieke bezoeker bedoeld volgens de definitie en de wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien Grilled op enig moment van deze definitie afwijkt, is zij verplicht dit duidelijk te specificeren aan de Opdrachtgever in de desbetreffende rapportage, of in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die aan de samenwerking ten grondslag ligt.
 4. Grilled verplicht zich de resultaten van de analyse en eventuele eerdere analyses en daaruit voortvloeiende rapportages minstens zes maanden te bewaren, tenzij dit vanuit wet- of regelgeving, of gezien de doelstelling van de analyse, noodzakelijk is voor een andere termijn. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om op verzoek de bewaartermijn te verkorten of te verlengen.
 5. Opslag van gegevens, analyses en/of dashboards die door Grilled zijn verzameld met betrekking tot werkzaamheden voor de Opdrachtgever, vindt plaats binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van Grilled. Grilled behoudt zich het recht voor om gegevens van de Opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk of te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden, of eerder indien gewenst door de Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Specifieke bepalingen aangaande display advertising, social media advertising en digital out of home

 1. Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van Grilled schriftelijk bevestigen dat:
 2. door Opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en Opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van Grilled zal stellen alsmede dat Opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een Overeenkomst;
 3. Opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;
 4. Opdrachtgever steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina van een website of anderszins exclusieve koppeling;
 5. Opdrachtgever gedurende de duur van een Overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik of op eerste verzoek van Grilled direct alle maatregelen zal treffen die nodig zijn om een dergelijk gebruik te stoppen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Grilled tegen eventuele aanspraken van derden jegens Grilled bij inbreuk door Opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.
 7. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Grilled ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”, doch uitsluitend voor zover de gebruikte software expliciet vermeld wordt in de overeenkomst, opdrachtbevestiging of andersoortige schriftelijke communicatie tussen Opdrachtgever en Grilled waarin wordt ingestemd met de uitvoering van werkzaamheden.
 8. Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en meetsystemen van Grilled leidend, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening volgt. In dat geval zal de verschuldigde vergoeding worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten.
 9. Opdrachtgever is verplicht om direct na beëindiging van een Overeenkomst om welke reden dan ook de geplaatste tags of “meetcode” onmiddellijk te verwijderen, zowel op eigen websites als eventuele websites van derden waarop deze tags zijn geplaatst, met uitzondering van tags die toebehoren aan Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de (gebruikers)licentie(s) van Grilled om zelf media in te kopen, aanvaard Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiële consequenties. Schriftelijke instructies van Grilled dienen door Opdrachtgever immer strikt te worden gevolgd, maar kunnen Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk vrijwaren van de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Alle directe of indirecte schade welke Grilled lijdt door de uitvoering door Opdrachtgever zullen volledig vergoed worden. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de betalingen aan Grilled conform te afgesproken betaalschema en/of de gestelde betalingsvoorwaarden worden verricht. Elke vertraging in het nakomen van de afgesproken betaaltermijnen geeft Grilled het recht om, zonder enig voorafgaande schriftelijke melding, de Overeenkomst te beëindigen en de uitvoering tijdelijk of definitief te staken. Grilled is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van deze beëindiging of het staken van de uitvoering.

Artikel 19 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Grilled is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Grilled de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 20 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. Grilled voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Grilled opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Grilled ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever een creditcard dient te koppelen aan een google-(adwords) account, dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat er steeds voldoende geld aanwezig is op de creditcard ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Bij gebreke hiervan komen alle gevolgen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever in termijnen dient te betalen.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Grilled is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 21 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Grilled.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 – Incassobeleid

 1. Alle door Grilled gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Grilled zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Grilled meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 22 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Grilled gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Grilled de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Grilled verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Grilled tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Grilled op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Grilled is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Grilled zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 23 – Opschorting

 1. Grilled heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Grilled is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Grilled is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 24 – Overmacht

 1. Grilled is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Grilled wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Grilled, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Grilled zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Grilled buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Grilled bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 25 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Grilled, is Grilled uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Grilled binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Grilled deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Grilled in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door Grilled leidt tot aansprakelijkheid van Grilled, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling ingeval van duurovereenkomsten) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per gebeutenis per jaar wordt uitgekeerd.
 3. Grilled is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Grilled geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 4. Grilled is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Grilled is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur en Website.
 6. Aansprakelijkheid van Grilled voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Grilled is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Grilled die zonder uitdrukkelijke toestemming van Grilled heeft plaatsgevonden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Grilled voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Grilledgeleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Grilled.
 8. Enige door Grilled opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Grilled. De inhoud van het opgeleverde advies van Grilled is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Grilled opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Grilled. Grilled is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Grilled nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Grilled haar eigen advies.
 10. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Grilled aansprakelijk.
 11. Grilled staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Grilled verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.
 13. Grilled is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het verwijderen van links en inhoud van websites en blogs door derden, of het verwijderen, verplaatsen en/of wijzigen van de website van deze derden.
 14. Grilled is niet verantwoordelijk voor het beleid van zoekmachines met betrekking tot de websites en/of inhoud dat derden nu of in de toekomst accepteren.
 15. Grilled is voorts niet aansprakelijk voor het degraderen van het blacklink profiel van Opdrachtgever door Google, indien Google van mening is dat het profiel niet overeenstemt met de haar richtlijn.
 16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Grilled vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Grilled. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Grilled dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Grilled eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 26 – Geheimhouding

 1. Grilled en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door Grilled worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Grilled daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien Grilled op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Grilled zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Grilled niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Grilled en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 27 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Grilled, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Grilled, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Grilled.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Grilled rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Grilled en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Grilled opgeleverde zaken, dient Grilled expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Grilled rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Grilled.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Grilled voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Grilled onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Grilled, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 28 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Grilled verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Grilled van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Grilled voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Grilled opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan Grilled verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 29 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Grilled of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Grilled de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Grilled zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 30 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Grilled en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Grilled kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Grilled en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.